další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EVVO a veřejná správa

 

Státní program EVVO v České republice

Státní program EVVO v České republice je výchozím dokumentem pro zajištění dlouhodobého cíle rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Stanovuje kompetence, cíle a úkoly, které povedou k rozvoji této oblasti.

Stěžejním cílem Státního programu EVVO v ČR je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí. EVVO náleží do základů všeobecného vzdělání, které získáme výchovou v rodině i ve školách, celoživotním sebevzděláváním, vlastními zkušenostmi a citem.

Státní program EVVO v ČR schválila v roce 2000 vláda České republiky usnesením č. 1048/2000.  Zároveň byl v příloze usnesení vlády přijat Akční plán SP EVVO na léta 2001–2003, který se po třech letech periodicky aktualizuje.

Aktuální Akční plán SP EVVO na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015 schválený usnesením vlády č. 1302 dne 19. října 2009.
Akční plán SP EVVO na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Vláda ČR schválila dne 9. 7. 2008 Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky pro léta 2008-2015. Jedná se o koncepční dokument aplikující základní principy a témata udržitelného rozvoje do vzdělávání všech typů a úrovní, který ve vzdělávání výrazně akcentuje především propojování souvislostí (zejména mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty rozvoje společnosti). Přijetím Strategie se Česká republika připojila k právě probíhající Dekádě UNESCO pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji 2005-2014 vyhlášené OSN v roce 2005.

Program Zdraví 21

Usnesením vlády ČR č. 1046 byl v říjnu roku 2003 přijat Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století (Zkráceně ZDRAVÍ 21).
Jedním z cílů tohoto programu je Zdravé a bezpečné životní prostředí (cíl 10). Program ZDRAVÍ 21 je rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé a postupné zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva. Základní zodpovědnost za plnění programu má vláda a její Rada pro zdraví a životní prostředí, při níž byl zřízen Výbor pro tento program. Těmto otázkám se bude Rada a její Výbor ZDRAVÍ 21 pravidelně věnovat. Řídícím centrem programu je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO jsou strategické dokumenty vypracované na základě Státního programu EVVO v ČR pro účely aplikace vzdělávacích a osvětových aktivit na území určitého kraje. Krajské koncepce podléhají pravidelným aktualizacím v rámci jejich akčních plánů.

Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Praha Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj