další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EVVO a podniková sféra

 

ISO normy

ISO normy jsou jednotné mezinárodní normy, které mají stejné znění a stejnou platnost ve všech státech, jež se rozhodly je akceptovat. Jejich vytvářením se zabývá Mezinárodní organizace pro normalizaci.

Z hlediska životního prostředí je nejdůležitější řada ISO 14000, která je zaměřena na řízení ochrany životního prostředí podnikem (vytvoření podnikového environmentálního manažerského systému). Byla vytvořena, aby poskytla nástroje přispívající k prosazování činností vedoucích k udržitelnému rozvoji.
 

Řada je rozdělena podle tematických okruhů do několika dalších dekád:

  • dekáda 14000 - Systémy environmentálního managementu
  • dekáda 14010 - Směrnice pro provádění environmentálních auditů
  • dekáda 14020 - Environmentální značky a prohlášení
  • dekáda 14030 - hodnocení environmentálních vlivů podniků na životní prostředí
  • dekáda 14040 - posuzování životního cyklu
  • dekáda 14050 - definice a termíny

EMS a EMAS

EMS systémy představují v současné době nejrozšířenější způsob, jak může organizace deklarovat, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb jsou zvažovány také jejich dopady na životní prostředí.

Systém environmentálního managementu (EMS) spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodně strukturovaného řídícího systému, který je součástí celkového systému řízení a týká se všech prvků chování podniku k životnímu prostředí. K výhodám plynoucím podniku ze zavedení EMS patří redukce provozních nákladů, úspory energií, surovin a dalších zdrojů; snížení rizika environmentálních havárií, za něž nese podnik zodpovědnost; zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory a partnery; zlepšení vztahů s veřejností; získání obchodně využitelné vizitky (certifikát ISO 14000, registrace v programu EMAS).

EMAS představuje systémový přístup k řízení otázek souvisejících s životním prostředím v organizaci s důrazem na integraci environmentálního hlediska jak do celkové strategie organizace, tak do jejích každodenních činností. Požaduje po organizaci definovat významné environmentální aspekty (a dopady) a dále konkrétní cíle a opatření, pomocí kterých bude naplňovat požadavek tzv. neustálého zlepšování.

Stejně jako norma ISO 14001 i EMAS funguje na základě principu dobrovolnosti, tzn. že záleží čistě na vedení organizace, zda systém přijme a bude postupovat v souladu s jeho ustanoveními.