další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

EVVO a jeho financování

 

Díky podpoře ústředních orgánů, krajských a nižších článků řízení státu je dnes zajišťováno množství programů, jejichž realizace odpovídá národním i regionálním potřebám. Významná část finančních prostředků na EVVO je směřována do neziskového sektoru, který hraje nezastupitelnou roli v naplňování cílů státní politiky životního prostředí.

V letech 2004–2006 Ministerstvo životního prostředí rozdělilo 350 milionů Kč na realizaci 30 projektů zaměřených na environmentální poradenství a osvětu. Financování bylo umožněno díky Evropskému sociálnímu fondu a státnímu rozpočtu České republiky. Podpora projektů NNO zaměřených na EVVO pokračovala i v roce 2009.

Financování v oblasti EVVO zahrnuje jak finanční prostředky udělované ve výběrových řízeních na poskytování dotací NNO z rozpočtu MŽP, kde bylo v roce 2009 rozděleno 29,8 mil. Kč na 106 projektů v různých tematických oblastech, tak dotace pro NNO vyčleněné z kapitoly MŠMT z Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty, prostřednictvím kterého bylo v letech 2006-2009 podpořeno cca 80 projektů částkou 17,3 mil. Kč. Více zde.

Přehled výsledků všech projektů podpořených dotací MŽP, včetně projektů věnovaných EVVO v letech 1997–2011 naleznete na www.mzp.cz. Databáze umožňuje hledání podle roku a tématu nebo typu výstupu realizovaného projektu.

Kromě dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu poskytuje finanční prostředky na podporu projektů NNO v oblasti EVVO i Státní fond životního prostředí ČR v rámci národních programů podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství. Konkrétně se jedná o program č. 2, Neinvestiční podpora sítí vzdělávacích a poradenských center, zaměřený na tvorbu a realizaci environmentálních vzdělávacích programů a poradenství, a program č. 3, EVVO a environmentální poradenství v aktuálních tématech životního prostředí. Do konce roku 2009 bylo postupně vyhlášeno celkem 5 výzev, ve kterých bylo rozděleno cca 132 mil. Kč na 57 projektů. Více zde.

Finanční prostředky na realizaci programů a aktivit v oblasti EVVO jsou rovněž pravidelně poskytovány na regionální úrovni ve formě dotačních titulů ze strany jednotlivých krajských úřadů.

Kromě národních zdrojů lze získat prostředky pocházející z Evropských strukturálních fondů, zejména z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, jehož hlavním cílem je vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden a operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty týkající se environmentálního vzdělávání a výchovy, administrovaného MŠMT. Více zde a zde.