další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ

Poskytování informací o dobrovolných nástrojích

 

 • Požaduje vedení podniku zlepšení environmentálního profilu organizace?
 • Chcete dát svým zákazníkům najevo, že vyrábíte zboží či poskytujete služby na vysoké úrovni?
 • Usilujete o změnu image Vaší firmy?
 • Toužíte po zdravějším životním prostředí?

K tomu všemu můžete využít dobrovolné nástroje, tedy takové nástroje, které přesahují legislativní rámec, ale o to větší bývá jejich přínos, který vytváříte VY.

Co to jsou dobrovolné nástroje?

Jedná se aktivity (metody, postupy, způsoby chování apod.), které jsou propracované popř. normalizované na mezinárodní úrovni a podniky je zavádějí dobrovolně, nad rámec legislativních předpisů.

K čemu slouží?

Dobrovolné aktivity vedou ke snížení negativních vlivů výroby či provozu na životní prostředí a zároveň k posílení postavení podniku či organizace na trhu, k zvýšení konkurenceschopnosti, dobré pověsti a v neposlední řadě také ke zvýšení zisku.

Proč je zavést?

Podnikatelské subjekty v dnešní době čelí značným legislativním požadavkům v oblasti ochrany životního prostředí. Pro splnění těchto požadavků a současného posílení konkurenceschopnosti subjektu je vhodné využití právě dobrovolných nástrojů, které zajistí jak snížení dopadů na životní prostředí, tak zároveň mohou posílit pozici na trhu.

CENIA, oddělení dobrovolných nástrojů Vám v rámci své dlouhodobé činnosti nabízí informační servis a organizační podporu pro následující dobrovolné nástroje:

Ekologicky šetrný výrobek/služba, ekoznačka ČR                                                        

Ekoznačka EU                                                                                                               

EMAS, systém řízení podniku a auditu s ohledem na životní prostředí                       

Čistší produkce (CP), preventivní strategie pro efektivní využívání vstupních zdrojů 

Environmentální značení typu II – Vlastní environmentální tvrzení

Environmentální značení typu III – Environmentální prohlášení o produktu

Uvedené nástroje jsou v rámci oddělení dobrovolných nástrojů organizačně zajišťovány na úrovni odpovědného orgánu pověřeného Ministerstvem životního prostředí.

Nevíte, kterým dobrovolným nástrojem dát najevo pozitivní přístup Vašeho podniku k ochraně životního prostředí. Chcete vědět, který přístup k ochraně životního prostředí je pro Vás ideálním marketingovým nástrojem?   Potřebujete  se  zorientovat    v základních dobrovoných nástrojích na ochranu životního prostředí?

O dalších dobrovolných nástrojích Vás můžeme informovat. Jedná se především o tyto:

 • Environmentální značení typu III (EPD) - soubor informací o vlivech výrobku na životní prostředí, jenž podnik vypracovává dle ČSN ISO 14025 a které zveřejňuje.
 • Environmentální značení typu II – vlastní environmentální tvrzení - soubor informací o podniku nebo jeho produktech z hlediska jejich vlivů na životní prostředí, jenž podnik vypracovává podle normy ČSN ISO 14021 a zveřejňuje.
 • ISO 14001 - norma Mezinárodní organizace pro standardizaci v platné verzi ČSN EN ISO 14001:2005 slouží k zavedení environmentálního systému řízení (EMS), řízení vlivu organizace na životní prostředí. Požadavky ISO 14001 jsou shodné se základními požadavky systému EMAS.
 • Environmentální manažerské účetnictví (EMA) - poskytuje informace o nákladech a přínosech spojených s problematikou životního prostředí.
 • Veřejné zelené zakázky (Green Public Procurement, GPP) - státní a veřejné instituce při svém nakupování upřednostňují výrobky a služby šetrné k životnímu prostředí = environmentálně šetrné (tzv. zelené) veřejné zakázky.
 • Ecodesign - navrhování a konstrukce produktů s důrazem na snižování vlivů negativně působících na životní prostředí.
 • LCA (Posuzování životního cyklu) – poskytuje informace o vlivech určitého systému, např. výrobku, na životní prostředí, v průběhu jeho celého životního cyklu.
 • Environmental benchmarking - nebo-li porovnání s nejlepším - poskytuje informace o příčinách rozdílného působení podniků na životní prostředí.
 • Dobrovolné environmentální dohody - smluvní závazky uzavírané v oblasti ochrany životního prostředí mezi orgány veřejné správy a podnikatelskými subjekty (např. podniky či svazy) za účelem efektivnějšího dosažení cílů v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Environmentální reporting - soubor informací o vlivech podniku na životní prostředí, jenž podnik zveřejňuje.
 • Hodnocení možností čistší produkce - poskytuje informace o příčinách způsobujících vznik negativních vlivů podniku na životní prostředí a také o možnostech, jak některé z nich odstranit.
 • Monitoring a targeting (měření a hodnocení, M&T) - systém řízení vedoucí ke snižování spotřeby energie a surovin.

Vzájemné propojení dobrovolných nástrojů

Dobrovolné nástroje jsou vzájemně propojitelné. Systémy environmentálního řízení (EMS) lze prakticky propojit s většinou dobrovolných nástrojů (např. možnosti čistší produkce lze použít na místo úvodního přezkoumání, finálnímu výrobku je možné udělit ekoznačku. Ekoznačka je určena výrobkům; doplňuje tak systémové změny v podniku způsobené zavedením EMS.)
Obecně lze říci, že je velmi vhodné propojení s nástrojem hodnocení možností čistší produkce. Metodika čistší produkce dovoluje určit příčiny negativních vlivů subjektu na životní prostředí a zvýšit tak preventivní zaměření systémů environmentálního řízení i jejich eko-efektivnost, kterou lze sledovat pomocí environmentálního manažerského účetnictví (EMA).

Propojení dobrovolných nástrojů s dalšími nástroji ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje lze úspěšně kombinovat s dalšími (i legislativními) nástroji ochrany životního prostředí (IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění).
IPPC a CP (EMAS) – výsledky procesu zavádění čistší produkce resp. EMAS v podniku, (které identifikují celkové znečištění z výroby), je možno využít při řízení o integrovaném povolení a vydání podmínek integrovaného povolení.
CP a BAT – úsporná opatření realizovaná v rámci čistší produkce často využívají BAT (nejlepší dostupné techniky) a opět mohou poté sloužit při řízení o IPPC.

Vedle dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí jsou celosvětově užívány nástroje:

 • sociální:
  • společenská odpovědnost podniku (Corporate Social Responsibility, CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholdery (EU, Zelená kniha, 2001)
  • ISO 26000 (v přípravě)
  • OHSAS 18001 (Occupational health and safety management systéme) - systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze velmi dobře kombinovat se systémy kvality (QMS) a životního prostředí (EMS) a zavádět případně najednou v rámci tzv. integrovaného systému řízení (ISŘ)

5. číslo Zpravodaje oddělení dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí (PDF, 6 MB)

4.číslo Zpravodaje oddělení dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí (2 MB)

3.číslo Zpravodaje oddělení dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí (2 MB)

2.číslo Zpravodaje oddělení dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí (552 kB)

1.číslo Zpravodaje oddělení dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí (3 MB)

Související publikace:

Ekodesign (PDF, 222 kB)

Čistší produkce (PDF, 2 MB)

EMAS - systém environmentálního řízení auditu (PDF, 1 MB)

Případové studie podnikového environmentálního účetnictví (PDF, 274 kB)

Dobrovolné environmentální aktivity (PDF, 500 kB)


Pokud máte jakýkoliv dotaz, použijte, prosím, následující tlačítko.