další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů

O EMAS

Co je EMAS?

Jak EMAS funguje?

Výhody plynoucí ze zavedení EMAS

Legislativní zabezpečení EMAS na evropské úrovni

Názvosloví v EMAS

Vývoj EMAS

 

Co je EMAS?

Eco Management and Audit Scheme

EMAS je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, tzn. že pozitivně motivuje organizace k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. Byl zřízen Evropskou unií, za účelem zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí).

EMAS představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů činností organizace na životní prostředí. Je určen pro organizace provozující činnost v soukromé sféře (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným ad.) i pro organizace státní a veřejné správy (ministerstva, městské úřady ad.), nebo jejich části (výrobní jednotka, detašovaná pracoviště).

Systém EMAS je jedním ze dvou způsobů, kterým organizace může přistoupit k zavedení tzv. systému environmentálního řízení (též systém environmentálního managementu – EMS). EMS znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podnik začleňuje péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu (zavedení systému se dotýká organizační struktury, způsobů rozdělení odpovědnosti, technologických postupů, procesů, zdrojů pro stanovení a zavedení environmentální politiky apod.). EMS je nedílnou součástí systému managementu celého podniku. Přispívá k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě podniku a současně se zaměřuje na takové činnosti, výrobky či služby podniku, které měly, mají nebo mohou mít vliv na životní prostředí. Cílem je především ochrana (snižování spotřeby) přírodních zdrojů, snižování vypouštění znečišťujících látek do ovzduší, snižování rizika environmentálních nehod (havárií) a v neposlední řadě je kladen důraz na ochranu zdraví pracovníků a obyvatel.

Systémy EMS představují v současné době nejrozšířenější způsob, jak může organizace deklarovat, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb jsou zvažovány také jejich dopady na životní prostředí.

Vedle EMASu je druhým nástrojem sloužícím k zavedení systému environmentálního managementu norma ISO 14001. Byla vydána v roce 1996 Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO – International Organization for Standardization) a slouží, stejně jako EMAS, pro certifikaci podniku nezávislou třetí stranou. Lze ji použít jak v soukromých, tak ve veřejných organizacích a jejích částech – ve firmách, na úřadech i v institucích. Oba dva způsoby zavedení systému environmentálního managementu, jak dle ISO 14001, tak i EMAS, si jsou v mnoha částech podobné – environmentální politika, neustálé zlepšování, cíle a cílové hodnoty (tzn. čeho chce organizace dosáhnout), programy, zavedení systému a jeho provoz, monitorování a přezkoumání vedením.

Lze říci, že EMAS je nadstavbou systému ISO 14001, zejména z pohledu transparentnosti, kdy organizace se zavedeným systémem dle EMAS je povinna zveřejňovat environmentální prohlášení a otevřeně diskutovat s veřejností a dalšími zainteresovanými stranami. Hlavní rozdíly mezi uvedenými systémy najdete zde.

Zavedením systému environmentálního řízení organizace projevuje sdílení odpovědnosti za stav životního prostředí a úsilí přispět k jeho zlepšování a k udržitelnému rozvoji.
Stejně jako norma ISO 14001 i EMAS funguje na základě principu dobrovolnosti, tzn. že záleží čistě na vedení organizace, zda systém přijme a bude postupovat v souladu s jeho ustanoveními. Základním předpisem je nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu, tzv. EMAS III.
V České republice byl zaveden tzv. Program EMAS, jehož součástí je registr společností, které si systém EMAS zavedly a postupují v souladu s výše uvedeným nařízením.

EMAS představuje systémový přístup k řízení otázek souvisejících s životním prostředím v organizaci s důrazem na integraci environmentálního hlediska jak do celkové strategie organizace, tak do jejích každodenních činností. Požaduje po organizaci definovat významné environmentální aspekty (a dopady) a dále konkrétní cíle a opatření, pomocí kterých bude naplňovat požadavek tzv. neustálého zlepšování.

  Jak EMAS funguje?

Pokud se organizace rozhodne přistoupit k systému EMAS, musí splňovat všechna ustanovení daná nařízením. Dodržování jednotlivých povinností a kroků je jedním z kritérií pro úspěšnou registraci v programu (více v kapitole Jak zavést systém EMAS). Organizace žádající o registraci v programu EMAS:

 • provede environmentální přezkum (úvodní environmentální přezkoumání) (příloha I nařízení); jedná se o podrobnou analýzu environmentálních problémů vztahujících se ke konkrétním výrobním činnostem v konkrétním místě nebo podnikatelském subjektu a zahrnuje několik základních bodů (více zde),
 • na základě výsledků z úvodního environmentálního přezkoumání zavede systém environmentálního řízení (příloha II nařízení); tzn. že sestaví environmentální politiku, určí environmentální aspekty, cíle, programy, odpovědnosti jednotlivých pracovníků atd.,
 • provede interní audit resp. prověří funkčnost zavedeného systému (příloha III nařízení),
 • zpracuje environmentální prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí), jako hlavní výstup a jeden z nástrojů otevřené komunikace se zainteresovanými stranami (veřejnost, zákazníci, banky, dodavatelé atd.),
 • zajistí ověření systému EMAS akreditovaným ověřovatelem z České republiky nebo ze zahraničí (více v kapitole Jak si nechat ověřit systém EMAS),
 • po schválení zavedeného systému ověřovatelem zašle oficiální žádost o registraci v programu agentuře CENIA (více v kapitole Jak se zaregistrovat v programu EMAS).

Doba zavedení systému se odvíjí od typu činnosti, kterou podnik vykonává. Obecně platí, že zavedení u průmyslového podniku vyžaduje delší časový horizont, než např. u organizace, která vykonává pouze administrativní činnost. Lhůta pro zaregistrování se pohybuje v rozmezí 1-2 měsíců, poté organizace získá oficiální stanovisko o zaregistrování do programu, certifikát EMAS v české a anglické verzi podepsaný ministrem životního prostředí a je jí propůjčeno logo EMAS. Certifikát je udělován na 3 roky, během nichž registrovaná organizace musí plnit povinnosti vyplývající z nařízení a po uplynutí lhůty může registraci prodloužit. Ve srovnání s normou ISO 14001, kde certifikát vystavují pouze certifikační společnosti, získává zavedený systém environmentálního managementu dle EMAS větší prestiž.
Pokud organizace nemá se zaváděním systému řízení (např. kvalita, bezpečnost atd.) žádné zkušenosti, může k celému procesu zavádění systému EMAS využít služeb poradenských organizací. Pomohou s vypracováním environmentálního prohlášení a vhodně nastaví systém tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám organizace a zároveň splňoval veškeré požadavky dané nařízením.

Výhody plynoucí ze zavedení EMAS

 • EMAS je jedním z kvalifikačních předpokladů v zákoně o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., tzn. že organizace se zavedeným EMAS může dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti ve výběrových řízeních,
 • registrované organizaci odpadá povinnost vytvářet finanční zajištění dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,
 • u registrované organizace může dojít ke zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, pojišťovny, veřejnou správu, banky a také k posílení vztahů s veřejností,
 • redukce provozních nákladů (např. úspory energií, surovin a dalších zdrojů), zlepšení havarijní připravenosti a stavu provozní dokumentace (spisová služba),
 • na základě zapojení společnosti do procesu EMAS může každý zaměstnanec přispět k dosahování výše uvedených výhod a přínosů – prostřednictvím inovativních nápadů, zlepšovacích návrhů, změny vlastního chování a spolupráce s ostatními zaměstnanci,
 • snížení poplatku za propůjčení ekoznačky.

Legislativní zabezpečení EMAS na evropské úrovni

Základním rámcem pro systém EMAS je nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu. Nové nařízení nahrazuje původní nařízení z roku 1993, i jeho následnou revizi z roku 2001. Je obsáhlejší než původní - skládá se z 52 článků a 8 příloh, celkem na 45 stranách. Jednotlivé články jsou přehledně řazeny v 9 kapitolách (Obecná ustanovení, Registrace organizací, Povinnosti registrovaných organizací, Pravidla pro příslušné orgány, Environmentální ověřovatelé, Akreditační a licenční orgány, Pravidla týkající se členských států, Pravidla pro Komisi, Závěrečná ustanovení).

Pro snadnější orientaci nabízíme Nařízení EMAS s vloženými odkazy.

Nařízení o EMAS doplňují následující dva dokumenty:

 • Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2011 o příručce pro společnou registraci organizací z EU, registraci organizací ze třetích zemí a globální registraci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)
 • Sdělení Komise  – Vypracování pracovního plánu, kterým se stanoví orientační seznam odvětví pro přijetí odvětvových a meziodvětvových referenčních dokumentů, podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)

Dále Evropská komise v souladu s článkem 46 Nařizení o EMAS po konzultaci se členskými státy a dalšími zájmovými skupinami vyvíjí referenční dokumenty pro jednotlivá průmyslová odvětví. Jejich účelem je poskytnout rady usnadňující organizacím zavádění EMAS. Obsahují např. informace o příkladech nejlepší praxe v environmentálním řízení, používání environmentálních indikátorů pro dané a metody hodnocení úspěšnosti. Dosud byly v rámci pilotní fáze jejich vývoje vydány referenční dokumenty pro tato odvětví:    

Názvosloví v EMAS

V celém procesu zavedení systému EMAS, včetně ověření a registrace (např. při komunikaci s příslušnými orgány), prosím používejte terminologii, která je stanovená níže. V případě vydání prohlášení musí být jasné, zda se jedná o souhrnné environmentální prohlášení, nebo o aktualizované environmentální prohlášení.

pojem

ekvivalent

vysvětlení

environmentální prohlášení

prohlášení k životnímu prostředí, souhrnné prohlášení

veřejný dokument obsahující ucelené informace o organizaci a jejím systému (strukturu, činnost, environmentální politiku, zavedený systém řízení, environmentální aspekty, environmentální program, environmentální cíle a cílové hodnoty a vliv činnosti organizace na životní prostředí); environmentální prohlášení organizace vydává v intervalu (1x za 3 roky), tzn. při první registraci a následně po uplynutí 3-letého cyklu, kdy organizace žádá o prodloužení registrace

aktualizované environmentální prohlášení

aktualizované prohlášení

veřejný dokument obsahující aktualizace posledního schváleného prohlášení; vydává se v letech, kdy není vydáváno souhrnné prohlášení (tj. 2x v 3-letém cyklu) a údaje uvedené v aktualizovaném prohlášení schvaluje ověřovatel

údaje potřebné k registraci

-

jedná se o přílohu VI Nařízení EP a Rady č. 1221/2009; formulář vyplňuje a předkládá organizace žádající o novou registraci a také dále každoročně s aktualizovaným environmentálním prohlášením

prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele

-

jedná se o přílohu VII Nařízení EP a Rady č. 1221/2009; environmentální ověřovatel vyplňuje a vydává prohlášení o tom, že ověření a schválení systému EMAS bylo provedenou v souladu s výše uvedeným nařízením; organizace žádající o registraci v Programu EMAS přiloží toto prohlášení k žádosti o registraci (první registrace i prodloužení – po 3 letech)

akreditovaný ověřovatel

ověřovatel; certifikační společnost pro EMAS

v České republice subjekt, který získal akreditaci k provádění ověřování a schvalování systému EMAS; ověřovatel potvrzuje (ověřuje) všechny prvky systému environmentálního řízení v organizaci a platnost údajů uvedených v environmentálních prohlášení

validace

-

potvrzení platnosti informací, které organizace uvedla ve svém environmentálním prohlášení

environmentální přezkum

úvodní environmentální přezkoumání

počáteční komplexní analýza environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb organizace a jejich dopadů a vlivu na životní prostředí

environmentální aspekt

-

prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který má nebo může mít odpad na životní prostředí

přímý

-

takový aspekt, který vedení přímo řídí, nebo ho přímo ovlivňuje (využívání přírodních zdrojů a surovin – včetně energie, emise do ovzduší, vypouštění do vod, využívání a kontaminace půdy, riziko vzniku havárií, místní problémy – hluk, zápach, prach atd.)

nepřímý

-

takový aspekt, který může být výsledkem vzájemného působení organizace a třetích osob a může být v určité míře ovlivněn organizací (problémy související s životním cyklem výrobků –design, balení, přeprava, správní a plánovací rozhodnutí, výběr a skladba poskytovaných služeb, chování dodavatelů a subdodavatelů…);
u organizací s jiným než průmyslovým charakterem by těžiště zájmu mělo být zejména v nepřímých aspektech jejich činností, výrobků a služeb

registr environmentálních aspektů

rejstřík environmentálních aspektů

přehled všech (významných) přímých i nepřímých aspektů, které mají vliv na životní prostředí

 Vývoj EMAS

1993

29. června 1993 schválila Evropská rada nařízení č. 1836/93 o dobrovolné účasti průmyslových podniků v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, jako program podporující průmyslové podniky, které chrání životní prostředí ve větším rozsahu, než to přikazovala platná legislativa.

1995

Počátek fungování systému EMAS (nařízení nabylo platnosti). Systém EMAS byl původně omezen jen na podniky působící v průmyslových odvětvích (v souladu s nařízením bylo ověřeno více než 4000 průmyslových podniků v celé Evropské unii).

1996

Byla publikována mezinárodní norma EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu, která byla považována za významný krok vedoucí k dosažení EMAS. Podle čl. 14 nařízení mohly členské státy rozšířit EMAS na další hospodářská odvětví.

1997

Komise přijala návrh na nové nařízení, které prošlo procesem spolurozhodování s ostatními evropskými institucemi (Evropský hospodářský a sociální výbor, Rada regionů).

1998

Usnesením vlády byl uveden v ČR program EMAS (usnesení vlády č. 466/1998 o Národním programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí).

2001

EMAS byl poprvé revidován nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001. Hlavní cíle revize (a tedy nového nařízení) byly:

 • rozšíření platnosti nařízení z oblasti průmyslu na všechny ekonomické sektory (včetně veřejných institucí),
 • aktivní a širší účast zaměstnanců jak při procesu zavádění EMAS, tak v procesu neustálého zlepšování vlivu podnikových činností na životní prostředí,
 • posílení kompatibility mezi EMAS a ISO 14001 využitím ISO 14001 jako nezbytného základu EMS (to umožnilo lépe definovat požadavky EMAS, které jdou nad rámec ISO 14001),
 • podpora účasti malých a středních podniků v programu,
 • zavedení loga programu pro lepší propagaci systému EMAS,
 • posílení role environmentálního prohlášení, zejména z hlediska lepší a otevřené komunikace s dalšími registrovanými organizacemi, jejich partnery i veřejností,
 • kvalitnější posuzování nepřímých vlivů činností podniku na životní prostředí (např. kapitálové investice, správní a plánovací rozhodnutí, zadávání veřejných zakázek, výběr a složení služeb).

Nařízení se skládalo z 18 článků a 8 příloh.
Evropská Komise vydala další prováděcí předpisy k nařízení, a to: doporučení č. 2001/680 o zásadách provádění nařízení, které obsahovalo doporučující zásady pro tvorbu environmentálního prohlášení, účast zaměstnanců, zajišťování a vyhodnocování významnosti environmentálních aspektů a ověřování malých a středních organizací a rozhodnutí Komise č. 2001/681 o zásadách provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 - blíže specifikovalo typy organizací, které se mohou v programu EMAS registrovat, stanovovalo zásady pro provádění ověřování a auditů a dále zásady pro používání loga EMAS.

2001

Evropská norma ISO 14001 byla integrována do Přílohy I Nařízení EP a Rady č. 761/2001.

2002

Ve vztahu k revizi nařízení byl v České republice aktualizován Národní program EMAS (tzv. Aktualizovaný program EMAS) usnesením vlády ČR č. 651/2002 Sb.

2003

Komise vydala doporučení č. 532/2003 o návodu pro implementaci nařízení (zásady při výběru a použití indikátorů vlivu činnosti organizace na životní prostředí).

2004

V České republice vstoupilo nařízení EMAS v platnost dnem vstupu do Evropské unie (jeho česká verze ale byla připravena a schválena už dříve).

2004

Vyšla revidovaná norma ISO 14001. Komise na vydání revidované normy reagovala vydáním předpisu (nařízení Komise č. 196/2006), který zaktualizoval Přílohu I nařízení.

2006

Komise vydala rozhodnutí č. 193/2006, kterým se stanovila pravidla pro používání loga programu EMAS ve výjimečných případech, kdy se jedná o dopravní obaly a terciární obaly.

2007

Komise vydala rozhodnutí č. 747/2007 o uznávání certifikačních postupů v souladu s článkem 9 nařízení. Rozhodnutí se týkalo uznání certifikačních postupů v rakouských a německých právních předpisech a dále požadavků na akreditaci certifikačních orgánů podle normy ISO 14001:2004.

červenec 2008

Evropská komise navrhla podruhé revidovat nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 761/2001, tzv. EMAS II a zvýšit tím účast podniků, snížit administrativní zátěž a náklady na zavedení systému zejména pro malé a střední podniky tzv. small and medium sized enterprises (SMEs).

2.04.2009

Rada a Evropský Parlament se dohodly na novém znění revidovaného nařízení EMAS.

22.12.2009

V Úředním věstníku vychází nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu.

11.01.2010

Počátek platnosti revidovaného nařízení EMAS.

Statistika EMAS za rok 2013 (PDF, 22 kB)