další instituce resortu ŽP  

Jste zde

Domů » CLP

Legislativa CLP

Upozornění

Informace zveřejňované na internetových stránkách nemusí být vždy úplné, přesné a aktuální.
Dokumenty dostupné na internetových stránkách nemusí vždy přesně reprodukovat schválený legislativní text. Pouze legislativa EU publikovaná v papírové podobě v Úředním věstníku EU je považována za právně platnou.

Evropská legislativa

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

Nařízení komise (EU) č. 618/2012, kterým se pro účely přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 

Nařízení komise (EU) č. 487/2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení komise (EU) č. 758/2013, kterým se opravuje příloha VI nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků

Směrnice Rady 67/548/EHS (směrnice o nebezpečných látkách, DSD), o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

Nařízení komise (EU) č. 440/2010, o poplatcích placených Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Aktualizované znění zmíněných dokumentů naleznete zde.

Legislativa ČR

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí