další instituce resortu ŽP  

EU se připravuje na změnu klimatu

Proces příprav na změnu klimatu je v současné době řešen na politické úrovni ve většině zemí EU. Důvodem k urychlenému přijímání národních adaptačních politik je zvyšující se častý výskyt extrémního počasí, které s sebou změna klimatu přináší, a také propojení národních a evropských politik, které se zaměřují na adaptace, oceňování a předcházení škod a výzkum změny klimatu. Tyto závěry přináší zpráva National adaptation policy processes in European countries — 2014 vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), která jako první přináší přehled adaptačních aktivit v zemích EU dle stavu v roce 2014.

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil publikaci Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013. Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí. V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2013, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny. „Většina imisních charakteristik látek znečišťujících ovzduší od roku 2000 vykazuje příznivě sestupný trend s dílčími meziročními výkyvy. Pokles je ale méně výrazný než v 90. letech. Nicméně v roce 2013, podobně jako v letech předešlých, koncentrace některých látek se škodlivými dopady na lidské zdraví překročily své imisní limity na řadě lokalit,“ seznamuje se závěry analýz ČHMÚ jeho ředitel Václav Dvořák.

Provozní odstávka ISPOP

Informujeme uživatele Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP, že v termínu 26.11.2014 (16:00) – 30.11.2014 (23:59) nebude aplikace dostupná z důvodu plánované provozní odstávky. Přerušení provozu ISPOP je nezbytné z následujících důvodů: 1) nasazení nové verze aplikace ISPOP, která díky výrazným grafickým změnám nabídne uživatelům příjemnější prostředí nejen v oblasti stažení formuláře, ale napříč celou aplikací, 2) nasazení formulářů pro ohlašování v roce 2015.

V EU klesá používání látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

Látky poškozující ozonovou vrstvu Země jsou v EU postupně stahovány z výroby a průmyslového využití a nahrazovány vhodnějšími alternativami. K tomuto příznivému vývoji dochází v souvislosti s naplňováním Montrealského protokolu, který upravuje nakládání s více než 200 chemickými látkami; a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009, které je oproti Protokolu ještě přísnější a zahrnuje více chemických látek. Podrobný přehled o výrobě, používání, exportu a importu látek poškozujících ozonovou vrstvu v EU přináší zpráva EEA, vydaná při příležitosti Mezinárodního dne ochrany ozonové vrstvy.

CENIA nabízí pomoc podnikatelským subjektům

Agentura CENIA se coby „poskytovatel znalostí“ zapojila do projektu „Inovační vouchery v Praze - výzva 2014“. Hlavním cílem projektu je navázání spolupráce mezi podnikatelskými subjekty (příjemci voucheru) a výzkumnými organizacemi (poskytovateli znalostí). Inovační voucher je jednorázová dotace poskytnutá příjemci na spolupráci s poskytovatelem znalostí.

Ekoznačka pro kancelářské a administrativní služby

V rámci revize kritérií ekoznačky Ekologicky šetrná služba pro kancelářské a administrativní služby žádáme veřejnost o připomínky k návrhu jejich změn. Dokument s navrženými úpravami a zprávu s podrobnějším odůvodněním návrhů zde zpřístupňujeme. Vaše návrhy a připomínky, prosím, zasílejte na e-mail ekoznacka@cenia.cz do 10. října 2014. Kritéria pro udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba jsou pravidelně, zpravidla po třech letech, revidována a upravována tak, aby zajišťovala vysokou úroveň ochrany životního prostředí.

Správce IT a serverové technologie - 0,5 úvazek

CENIA, česká informační agentura životního prostředí přijme pracovníka pro správu serverového HW a SW agentury. Řešení běžných provozních situací, instalace a aktualizace systémů, zálohování dat, spolupráce s externími dodavateli. Spolupráce na plánování koncepce rozvoje IT. Požadavky: dobrá znalost TCP/IP a síťových komponent, zkušenosti se serverovým HW (blade servery, disková pole, zálohovací pásky, UPS), zkušenosti se správou Windows a provozem domény, zkušenosti s provozem VMware nebo jiného virtualizačního prostředí. Více zde.

Změny klimatu zasáhnou Evropu více, než se původně předpokládalo

Období 2004–2013 bylo v Evropě nejteplejší v dosavadní historii pozorování. Pokračující změnu klimatu dokládají i další pozorované trendy v klimatickém systému, jako je oteplování oceánů, zvyšování hladiny oceánů a naopak zřetelný pokles rozsahu pevninského a mořského zalednění Arktidy i horských ledovců. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) provedla aktualizaci celkem 13 indikátorů, které podrobně popisují pozorované změny klimatu a nabízí i projekce změn do budoucnosti založené na nejnovějších poznatcích a výpočtech klimatických modelů.

Plánovaná odstávka systému ISPOP

Upozorňujeme uživatele, že ve čtvrtek 11. 9. 2014 ( v době od 18:00 do 23:59 hodin) proběhne plánovaná servisní odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost aplikace. Za způsobené komplikace se všem uživatelům omlouváme.

Signály 2014 - Kvalita lidského života a životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydává publikaci Signály jednou ročně a představuje v nich témata, která mají význam pro diskusi o environmentálních tématech pro širokou veřejnost. Signály 2014 se věnují environmentální ekonomice, účinnějšímu využívání zdrojů a oběhovému hospodářství. Získáváme a využíváme více zdrojů, než kolik může naše planeta v určité době vyprodukovat. Současná úroveň spotřeby a výroby není udržitelná a hrozí, že bude oslabena schopnost naší planety uspokojovat naše potřeby. Musíme změnit systémy výroby a spotřeby, které nám umožní vyrábět stejný objem produkce s menším množstvím zdrojů, znovu používat, znovu zpracovat a více recyklovat a snížit množství odpadů, jež vytváříme.

Stránky