další instituce resortu ŽP  

NIKM II na mezinárodní konferenci Contaminated Sites 2018 v Banské Bystrici

Minulý týden se CENIA zúčastnila mezinárodní konference Contaminated Sites 2018 v Banské Bystrici, pořádané Slovenskou agenturou životního prostředí jako akce v rámci předsednictví Slovenska ve Visegradské skupině V4.

Produkce a nakládání s odpady v ČR v roce 2017

Dne 3.10.2018 byly zveřejněny finální výsledky produkce a nakládání s odpady za rok 2017. Vyhodnocení vychází z dat ohlášených podnikatelskými subjekty a obcemi podanými prostřednictvím Informačního systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP k 15.2.2018.

Tisková zpráva k projektu ENHANCE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vydala aktuální tiskovou zprávu k projektu ENHANCE – EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, který již druhým rokem realizuje.

1. školicí seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE

Každé území má svůj specifický potenciál, který, pokud je správně využíván, může regionu pomoci obstát v konkurenci dalších regionů. Díky jednotným ukazatelům (indikátorům), popisujícím různé přírodní i antropogenní jevy, je možné regiony porovnat. Naučit se poznat jejich silné stránky a najít příležitosti pro zlepšování.

Hlášení do IRZ podle klasifikace NACE

Česká republika se vstupem do Evropské unie a podpisem významných mezinárodních dokumentů (Aarhuská úmluva, Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek) zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které z těchto mezinárodních aktů vyplývají. Jedná se zejména o shromažďování a šíření informací o životním prostředí, umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím a tvorbu registru úniků a přenosů znečišťujících látek. Pro účely plnění uvedených závazků byl v ČR zřízen Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ).

Zveřejnění dat v IRZ za rok 2017

Dne  30. 09. 2018 byly na webových stránkách http://www.irz.cz zveřejněny údaje ohlášené do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). IRZ je veřejně přístupná databáze provozoven, za které je ohlašováno vyprodukované množství látek, jež překročily prahovou hodnotu.

Copernicus Hackathon

Příští víkend 6.- 7.10.2018 se v Bratislavském Progressbar Hackerspace koná Copernicus Hackathon. Cílem akce je rozšířit povědomí o datech z družic Sentinel a o možnostech jejich využití. Data získaná prostřednictvím družic Sentinel v rámci projektu Copernicus jsou volně dostupná a Hackathon tak nabízí příležitost k setkání investorů a odborníků z podnikové, veřejné i akademické oblasti, kteří mohou využít vhodná data pro své projekty, aplikace, analýzy a studie.

Podpora EMAS v rámci Programu EFEKT 2017 – 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo dotační program EFEKT 2017 – 2021, který je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti. Součástí  programu je i zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu.

Produkce emisí z osobní automobilové dopravy v ČR

Emisně nejnáročnějším druhem dopravy k zajištění mobility osob ve městech je individuální automobilová doprava. Naproti tomu elektrické druhy veřejné dopravy je možné vzhledem k nulovým přímým emisím považovat za zcela čisté, a to i přesto, že při výrobě elektřiny v závislosti na skladbě energetického mixu k znečišťování ovzduší dochází.

Evropský týden mobility

Právě probíhající Evropský týden mobility, který každoročně připadá na termín 16. – 22. září, je mezinárodní kampaň vyhlášená Evropskou komisí na podporu udržitelné mobility a zvyšování kvality života ve městech. Tato kampaň, s tradicí již od roku 2002, se snaží hledat alternativní a čistší koncepty mobility k stále rostoucímu objemu individuální automobilové dopravy.

Stránky