další instituce resortu ŽP  

Provozní odstávka ISPOP

CENIA informuje uživatele ISPOP, že v termínu 26. 11. 2014 (16:00) – 30. 11. 2014 (23:59) nebude systém ISPOP dostupný z důvodu plánované provozní odstávky. Přerušení provozu IS ISPOP je nezbytné z následujících důvodů: 1) nasazení nové verze aplikace ISPOP, která díky výrazným grafickým změnám nabídne uživatelům příjemnější prostředí nejen v oblasti stažení formuláře, ale napříč celou aplikací, 2) nasazení formulářů pro ohlašování v roce 2015.

Jak se daří životnímu prostředí od listopadu 1989 a o čem píše Zpráva o životním prostředí za rok 2013

Vládou schválená Zpráva o životním prostředí za rok 2013[1] je mírně optimistická. Konstatuje, že stav životního prostředí ČR se mírně zlepšil, protože klesají zátěže životního prostředí. Příroda se stále vzpamatovává ze znečištěného prostředí před rokem 1989, kdy Československo patřilo do tzv. Černého trojúhelníku. Pro srovnání vývoje situace životního prostředí za posledních 25 let přinášíme i speciální přílohu s analýzami jednotlivých oblastí životního prostředí v ČR. Už podeváté Zprávu o životním prostředí zpracovala CENIA, a to ve spolupráci s dalšími resortními i mimoresortními institucemi.

EU směřuje k naplnění klimaticko-energetických cílů roku 2020

Evropská unie je na dobré cestě k splnění stanovených cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, růstu využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické efektivnosti, které jsou stanoveny k roku 2020. Splnění dlouhodobých, podstatně ambicióznějších klimaticko-energetických cílů, vztahujícím se k rokům 2030 a 2050, je však při pokračování dosavadní trajektorie vývoje a pouze zachování stávajících opatření značně nejisté, uvádí publikace Evropské agentury pro životní prostředí Trends and projections in Europe 2014, která hodnotí trendy a projekce emisí skleníkových plynů a energetických ukazatelů v zemích EU.

Výroba a spotřeba v EU vyžaduje zásadní změnu

Výroba a spotřeba v zemích EU má rozsáhlé negativní dopady na životní prostředí i za hranicemi EU28. Současné vzorce výroby a spotřeby je proto třeba v zájmu zachování trvalé udržitelnosti evropské ekonomiky zásadně přehodnotit. Přechodem k tzv. zelené ekonomice, se zaměřením na globální environmentální dopady výroby a spotřeby v EU, se zabývá zpráva Environmental indicator report 2014, Environmental impacts of production-consumption systems in Europe, kterou zpracovala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Zpráva byla vydána ve dnech konání Globálního fóra pro zelený růst, které se konalo v Kodani ve dnech 20. – 21.  října 2014.

EU se připravuje na změnu klimatu

Proces příprav na změnu klimatu je v současné době řešen na politické úrovni ve většině zemí EU. Důvodem k urychlenému přijímání národních adaptačních politik je zvyšující se častý výskyt extrémního počasí, které s sebou změna klimatu přináší, a také propojení národních a evropských politik, které se zaměřují na adaptace, oceňování a předcházení škod a výzkum změny klimatu. Tyto závěry přináší zpráva National adaptation policy processes in European countries — 2014 vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), která jako první přináší přehled adaptačních aktivit v zemích EU dle stavu v roce 2014.

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil publikaci Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013. Ročenka srozumitelně hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí. V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2013, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny. „Většina imisních charakteristik látek znečišťujících ovzduší od roku 2000 vykazuje příznivě sestupný trend s dílčími meziročními výkyvy. Pokles je ale méně výrazný než v 90. letech. Nicméně v roce 2013, podobně jako v letech předešlých, koncentrace některých látek se škodlivými dopady na lidské zdraví překročily své imisní limity na řadě lokalit,“ seznamuje se závěry analýz ČHMÚ jeho ředitel Václav Dvořák.

V EU klesá používání látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

Látky poškozující ozonovou vrstvu Země jsou v EU postupně stahovány z výroby a průmyslového využití a nahrazovány vhodnějšími alternativami. K tomuto příznivému vývoji dochází v souvislosti s naplňováním Montrealského protokolu, který upravuje nakládání s více než 200 chemickými látkami; a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009, které je oproti Protokolu ještě přísnější a zahrnuje více chemických látek. Podrobný přehled o výrobě, používání, exportu a importu látek poškozujících ozonovou vrstvu v EU přináší zpráva EEA, vydaná při příležitosti Mezinárodního dne ochrany ozonové vrstvy.

CENIA nabízí pomoc podnikatelským subjektům

Agentura CENIA se coby „poskytovatel znalostí“ zapojila do projektu „Inovační vouchery v Praze - výzva 2014“. Hlavním cílem projektu je navázání spolupráce mezi podnikatelskými subjekty (příjemci voucheru) a výzkumnými organizacemi (poskytovateli znalostí). Inovační voucher je jednorázová dotace poskytnutá příjemci na spolupráci s poskytovatelem znalostí.

Ekoznačka pro kancelářské a administrativní služby

V rámci revize kritérií ekoznačky Ekologicky šetrná služba pro kancelářské a administrativní služby žádáme veřejnost o připomínky k návrhu jejich změn. Dokument s navrženými úpravami a zprávu s podrobnějším odůvodněním návrhů zde zpřístupňujeme. Vaše návrhy a připomínky, prosím, zasílejte na e-mail ekoznacka@cenia.cz do 10. října 2014. Kritéria pro udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba jsou pravidelně, zpravidla po třech letech, revidována a upravována tak, aby zajišťovala vysokou úroveň ochrany životního prostředí.

Změny klimatu zasáhnou Evropu více, než se původně předpokládalo

Období 2004–2013 bylo v Evropě nejteplejší v dosavadní historii pozorování. Pokračující změnu klimatu dokládají i další pozorované trendy v klimatickém systému, jako je oteplování oceánů, zvyšování hladiny oceánů a naopak zřetelný pokles rozsahu pevninského a mořského zalednění Arktidy i horských ledovců. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) provedla aktualizaci celkem 13 indikátorů, které podrobně popisují pozorované změny klimatu a nabízí i projekce změn do budoucnosti založené na nejnovějších poznatcích a výpočtech klimatických modelů.

Stránky