další instituce resortu ŽP  

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti v roce 2015

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 6. 2014, určené pro vybrané formuláře agend vod a odpadů lze využít k ohlašování v roce 2015 a jsou k dispozici na webu ISPOP v záložce Datové standardy.

Co přineslo 3. české uživatelské fórum Copernicus?

Ve dnech 10. - 11. června 2014 proběhlo 3. české uživatelské fórum Copernicus, v letošním roce zaměřené na radarová data a navazující služby Copernicus. Konference, kterou organizovala CENIA ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy, se zúčastnilo více než 100 českých i zahraničních účastníků, zejména z Evropské komise, Evropské kosmické agentury a Evropské agentury pro životní prostředí. Akce byla v letošním roce zaštítěna mezinárodní konferencí European Space Solutions.

Srovnání EMAS a ISO 14001

V dubnovém čísle časopisu Journal of Cleaner Production vyšel článek s názvem EMAS a ISO 14001: rozdíly v účinnosti zlepšování environmentálního profilu porovnávající organizace certifikované pouze podle normy ISO 14001 a organizace registrované v systému EMAS. Hlavním ukazatelem byly emise CO2, které byly sledovány u více než 200 italských podniků působících v energeticky náročných odvětvích po dobu tří let.

Novela zákona o ochraně ovzduší – termín pro podání Souhrnné provozní evidence za rok 2013 je 30.6.2014

1. 6. 2014 vešel v platnost zákon č. 87/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V souladu s novelou zákona o ochraně ovzduší je provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje povinen ohlásit údaje souhrnné provozní evidence za rok 2013 prostřednictvím ISPOP do 30. června 2014. Termín pro údaje hlášené za rok 2014 (podání hlášení v roce 2015) je k 31. 3. 2015. Přesné znění zákona je dostupné na Portálu veřejné správy.

Emise skleníkových plynů EU jsou nejnižší za celou dobu jejich sledování

Emise skleníkových plynů v EU klesají, v roce 2012 se meziročně snížily o 1,3 % na úroveň o 19,2 % nižší než v roce 1990, vyplývá z konečných dat publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA). Zásluhou tohoto vývoje je tak EU již velmi blízko splnění cíle tzv. Klimaticko-energetického balíčku, který stanoví pokles emisí o 20 % do roku 2020 ve srovnání s referenčním rokem 1990.

Úprava telefonních čísel CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí oznamuje, že v souvislosti se změnou telefonního operátora dojde od 1. července 2014 k úpravě telefonních linek. Předvolba se změní z 267 225 na 267 125 a linky jednotlivých pracovníků zůstanou zachovány. Telefonní seznam zaměstnanců CENIA je k dispozici na http://www1.cenia.cz/www/kontakty.

Kvalita vod ke koupání je ve většině evropských států výborná

V roce 2013 byla kvalita vody v řekách, jezerech i na plážích v Evropě vysoká a 95 % těchto lokalit splňovalo minimální požadavky. Z údajů vyplývá, že vody při pobřeží si vedly o něco lépe než vody vnitrozemské. Jako „výborný“ byl posouzen stav všech lokalit ke koupání na Kypru a v Lucembursku. Po těchto zemích následovala Malta (výborný 99 %), Chorvatsko (95 %) a Řecko (93 %). Na opačném konci žebříčku, tj. mezi členskými státy EU s nejvyšším podílem lokalit hodnocených jako „nevyhovující“, se ocitly Estonsko (6 %), Nizozemsko (5 %), Belgie (4 %), Francie (3 %), Španělsko (3 %) a Irsko (3 %).

Cesta k efektivnějšímu využívání vody

Průměrný Evropan spotřebuje přibližně 130 litrů vody za den. Se spotřebou vody souvisí také ztráty vody v trubní síti, které se v Evropě výrazně liší. Na základě testovacího vzorku (benchmarking data) činí průměrné ztráty okolo 8,5 m3 na km trubní sítě za den. Takové ztráty jsou významné zejména v oblastech s nedostatkem vody. Z hlediska efektivity čištění odpadních vod data ukazují, že větší čistírny vykazují menší množství vypouštěných nutrientů než menší čistírny odpadních vod.

Nová auta plní limity pro emise CO2 s dvouletým předstihem

Energetická efektivnost nových osobních automobilů v EU setrvale stoupá, v roce 2013 byl průměrný automobil prodaný v EU o 4 % energeticky efektivnější než v roce předchozím. Růst energetické efektivnosti vede ke snižování spotřeby paliva i produkce emisí skleníkových plynů, a tak v roce 2013 vozový park nových osobních automobilů jako celek splňoval legislativou stanovené cíle pro emise CO2 stanovené k roku 2015.

Klidné lokality stále existují, je třeba je chránit

Až pětina Evropanů žije v oblastech zasažených nadměrným hlukem ze silniční dopravy. V zájmu ochrany svého zdraví lidé potřebují alespoň dočasně uniknout z tohoto prostředí a vyhledávají klidná místa k práci, odpočinku a zdravému životu. Přehled přístupů k vymezení a ochraně klidných lokalit přináší publikace Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), která vyšla při příležitosti Mezinárodního dne ochrany před hlukem, jenž připadá na 30. dubna.

Stránky